Privacybeleid

Stichting Pawsome Pets is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Pawsome Pets verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– ID nummer
– Gegevens over uw gezinssituatie, woon- en leefsituatie en werksituatie.
– Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
 
 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pawsomepets.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Stichting Pawsome Pets verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het bemiddelen van adopties van honden en katten en de bijbehorende nazorg, met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke toestemming.
– Het plaatsen van honden en katten bij opvanggezinnen en de opvolging ervan, met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke toestemming.
– Het afhandelen van donaties en betalingen, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang.
– Verzenden van onze nieuwsbrief, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang.
– Stichting Pawsome Pets verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, met als grondslag wettelijke verplichting.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Stichting Pawsome Pets neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Pawsome Pets) tussen zit. 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Stichting Pawsome Pets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen zijn afhankelijk van het soort gegevens en het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Voor meer informatie over de bewaartermijnen van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds bereiken via info@pawsomepets.nl.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting Pawsome Pets verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Stichting Pawsome Pets gebruikt cookies om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Pawsome Pets en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pawsomepets.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Pawsome Pets wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Stichting Pawsome Pets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pawsomepets.nl.