Algemene voorwaarden

Deze website wordt geëxploiteerd door Stichting Pawsome Pets. De begrippen “wij”, “we”, “ons” en “onze” op deze site verwijzen naar Stichting Pawsome Pets. Stichting Pawsome Pets biedt deze website en alle informatie, hulpmiddelen en diensten die u via deze website ter beschikking worden gesteld, aan u – de gebruiker – aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin opgenomen voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze “diensten” en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” of “Voorwaarden”) genoemd, met inbegrip van bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierna wordt verwezen of waarnaar hierna een koppeling wordt geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, waaronder gebruikers die de site bezoeken, leveranciers, klanten, handelaren en/of personen die content bijdragen.
Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Als u delen van de site bezoekt of gebruikt, gaat u ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden voor jou verbindend zijn. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken. 

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige site kunnen worden toegevoegd. De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina. We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op onze website. U bent er verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als u de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.


ARTIKEL 1 – VOORWAARDEN ONLINEWINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent volgens de wetgeving van uw woonland, of dat u als meerderjarige volgens de wetgeving van uw woonland ons toestemming heeft gegeven dat minderjarigen voor wie u verantwoordelijk bent deze site gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van onze diensten ook geen inbreuk maken op de wetgeving van uw rechtsgebied (waaronder wetgeving inzake auteursrecht).

U mag geen virussen of schadelijke code doorsturen.

Als u een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, zal dat leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

We behouden ons het recht voor onze dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook.

U stemt ermee in geen enkel deel van onze website, het gebruik van onze website of toegang tot onze website of element op de website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld om het je gemakkelijk te maken en doen geen afbreuk aan deze Voorwaarden, noch zijn ze op andere wijze van invloed hierop.

 

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie op deze site onjuist, onvolledig of achterhaald is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend als algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen, zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of recentere informatiebronnen. Als je vertrouwt op het materiaal op deze site, doe je dat op eigen risico.

We behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn er niet toe verplicht informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat u er verantwoordelijk voor bent wijzigingen van onze site na te gaan.

 

ARTIKEL 4 – WIJZIGING VAN DE PRIJZEN EN DE DIENST

De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor onze diensten of een deel ervan periodiek en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We zijn tegenover u of enige derde niet aansprakelijk voor enige aanpassing, prijswijziging, opschorting of stopzetting van onze diensten.

 

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN 

We doen er alles aan de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van uw computer alle kleuren juist weergeeft.

We behouden ons het recht voor de verkoop van onze producten te beperken tot bepaalde personen, regio’s of rechtsgebieden, zonder daartoe echter verplicht te zijn. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor de hoeveelheid van de producten of diensten die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen en prijzen van producten kunnen door ons te allen tijde en naar eigen inzicht worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor een product op welk moment ook niet meer aan te bieden. Een aanbod op deze site voor een product of dienst is ongeldig waar een dergelijk aanbod verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die je aankoopt of verkrijgt, zal voldoen aan uw verwachtingen, of dat fouten zullen worden verholpen.

 

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor bestellingen die u bij ons plaatst, te weigeren. Aankopen kunnen door ons naar eigen inzicht worden beperkt of geannuleerd, per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook worden opgelegd voor bestellingen door of via hetzelfde klantaccount of dezelfde creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuuradres en/of bezorgadres. Indien we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we u daarvan op de hoogte stellen met gebruik van het e-mailadres en/of het factuuradres of telefoonnummer dat u hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te weigeren die naar onze mening zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in bij elke aankoop in onze winkel actuele, volledige en juiste aankoop- en accountgegevens te verstrekken. U stemt ermee in uw accountgegevens en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en de nummers en vervaldatums van je creditcards, steeds onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen uitvoeren en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Lees ons Retourbeleid voor meer informatie.

 

ARTIKEL 7 – OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we zelf niet controleren en waarover we geen zeggenschap of input hebben.

U gaat ermee akkoord dat de toegang tot dergelijke tools u wordt verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden (“as is”) en voor zover ze beschikbaar zijn (“as available”), zonder enige garantie, voorwaarde of ondersteuning hiervan door ons. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

U gebruikt optionele tools die via de site worden aangeboden geheel naar eigen keuze en geheel op eigen risico, en u moet ervoor zorgen dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder deze tools door de betreffende externe leveranciers worden verstrekt.

Indien we overgaan tot het aanbieden van nieuwe diensten en/of functies via de website (zoals het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op dergelijke nieuwe functies en/of diensten.

 

ARTIKEL 8 – KOPPELINGEN VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die via onze website beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Koppelingen van derden op deze site kunnen u doorsturen naar externe websites waarmee we geen enkele band hebben. We zijn er niet toe gehouden de content of nauwkeurigheid te onderzoeken of te beoordelen, en we geven geen garanties en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van externe partijen.

We zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel betreffende de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen of content of andere transacties, die verband houden met websites van derden. Bestudeer de beleidslijnen en praktijken van de externe partij zorgvuldig voor u een transactie met hen aangaat. Klachten, vorderingen, problemen of vragen over producten van externe partijen moeten worden doorgestuurd naar die externe partij.


ARTIKEL 9 – REACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek iets instuurt (bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd) of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, ongeacht of dit online, via e-mail, via gewone post of op een andere manier gebeurt (samen “reacties” genoemd), gaat u ermee akkoord dat we om het even welke reactie die u ons doorstuurt op om het even welk moment en zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken. We zijn er niet toe verplicht (1) welke reactie dan ook vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook; of (3) welke reactie dan ook te beantwoorden.
Zonder dat we daartoe verplicht zijn, kunnen we overgaan tot het controleren, bewerken of verwijderen van content waarvan we naar eigen inzicht vinden dat die onrechtmatig, beledigend, bedreigend, kwaadsprekend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins afkeurenswaardig is of inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten van enige partij.
U gaat ermee akkoord geen reacties te plaatsen die afbreuk doen aan de rechten van derden, waaronder auteursrechten, merkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere subjectieve of vermogensrechten. U gaat er verder mee akkoord geen reacties te plaatsen die lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de website kunnen aantasten. U mag geen valse e-mailadressen gebruiken of zich voordoen als iemand anders, of ons of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle reacties die u plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door u of enige externe partij worden geplaatst.


ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

Ons Privacybeleid regelt hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Lees ons Privacybeleid hier.

 

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Het is mogelijk dat op onze site typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, vervoerstijden en beschikbaarheid. Indien informatie onnauwkeurig is, behouden we ons op elk moment het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u een bestelling heeft geplaatst).

We verbinden ons niet om informatie op onze website of op enige daarmee verband houdende website, waaronder informatie over de prijs, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn.

 

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, mag je de site en de inhoud ervan niet gebruiken:
(a) voor onrechtmatige doeleinden; (b) om anderen ertoe aan te zetten onrechtmatige handelingen te stellen of eraan deel te nemen; (c) om inbreuk te maken op internationale, nationale of lokale wet- en regelgeving; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om mensen lastig te vallen, te beledigen, te beschadigen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van gender, seksuele gerichtheid, religie, etnische of nationale origine, ras, leeftijd of beperking; (f) om onjuiste of misleidende informatie door te sturen;
(g) om over te gaan tot het uploaden of doorsturen van virussen of andere schadelijke code die kan of zal worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van onze website of andere websites of het internet aantast; (h) om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scrapen; (j) voor welk obsceen of immoreel doel dan ook; of (k) om de beveiliging van onze website of andere websites of het internet te hinderen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor uw gebruik van onze website stop te zetten op grond van deze bepaling over verboden gebruik.

 

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIE; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

We garanderen niet dat onze website tijdens uw gebruik zonder onderbreking, tijdig, beveiligd of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt met het gebruik van onze website, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt er mee in dat we onze diensten periodiek voor onbepaalde duur kunnen verwijderen en op welk moment ook kunnen beëindigen, zonder je daarvan vooraf kennis te geven.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw onze diensten geheel op eigen risico gebruikt, en dat u als enige het risico draagt van de onbeschikbaarheid van onze diensten. Onze website en alle producten en diensten die u via onze website worden geleverd, worden (tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen) u verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden (“as is”) en voor zover ze beschikbaar zijn (“as available”), zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel of niet-inbreukmakendheid.
In geen geval kunnen Stichting Pawsome Pets, onze bestuurders, leidinggevenden, gelieerde bedrijven, agenten, vertegenwoordigers, aannemers van werk, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentieverleners aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, verlies, enige schade of enige vordering of enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, schadevergoeding als straf, of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van schade uit winstderving, omzetderving, verlies van besparingen of gegevens, vervangkosten of enige gelijkaardige schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), op basis van risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit je gebruik van onze website of van producten die via onze website zijn verkregen, of voor enige andere vordering die op welke manier ook verband houdt met uw gebruik van onze website of van enig product, met inbegrip van vorderingen ten aanzien van fouten of weglatingen wat content betreft, of enig verlies of enige schade van welke aard ook als gevolg van het gebruik van de onze website of enige content (of enig product) die is geplaatst, doorgestuurd of anderszins via onze website ter beschikking is gesteld, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Omdat het in sommige rechtsgebieden niet is toegestaan de aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade te beperken, is onze aansprakelijkheid voor dergelijke schade beperkt in de ruimste mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan.

 

ARTIKEL 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in Stichting Pawsome Pets en onze moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, partners, bestuurders, leidinggevenden, (handels)agenten, aannemers van werk, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren en te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering of eis van een derde, met inbegrip van voor redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit de niet-nakoming door u van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uit een inbreuk door u op enige bepaling van wet- of regelgeving of op de rechten van een derde.

 

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar is, blijft deze bepaling in de ruimst mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan van kracht en wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verbintenissen en verplichtingen die de partijen zijn aangegaan voorafgaand aan de datum van beëindiging, blijven in alle gevallen gelden na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht tot zij door u of door ons worden opgezegd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde opzeggen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wilt gebruiken, of door onze website niet langer te bezoeken.
Indien we geheel naar eigen inzicht menen of vermoeden dat u een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet bent nagekomen, kunnen we deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging. Daarnaast kunnen we u ook de toegang weigeren tot onze website (of tot een deel daarvan).

 

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat we een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of niet afdwingen, houdt geen afstand in van dit recht of van deze bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze website worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de website. Ze treden in de plaats van alle eerdere en bestaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, communicaties en voorstellen tussen u en ons (waaronder vorige versies van de Algemene Voorwaarden).
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar is, kan deze niet tegen ons worden uitgelegd.

 

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten op grond waarvan we u diensten leveren, dienen uitsluitend te worden uitgevoerd en uitgelegd overeenkomstig het recht van Nederland.

 

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN

De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina.

We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen, door updates en wijzigingen te publiceren op onze website. U bent er verantwoordelijk voor onze website regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als u onze website blijft bezoeken of onze diensten blijft gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden hebben gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

 

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u sturen naar info@pawsomepets.nl.